Slováci s ich proteínovými tyčinkami dobyli svet, ich tržby dosahujú niekoľko miliónov eur

27501082_1978281019059227_7222778601941699584_o
  • Max Sport je lo­kálna firma so slo­ven­skými za­kla­da­teľmi a do­má­cim kapitálom, na­priek tomu sa o nej veľa ne­ho­vorí
  • Dnes značka pre­dáva v 40-tich kra­ji­nách sveta
  • Slo­ven­ské ty­činky a snacky náj­deš do­konca aj na pul­toch pre­dajní v Saudskej Ará­bii a Iráne

Zá­me­rom za­kla­da­teľa bolo vy­tvo­riť do­mácu kon­ku­ren­ciu pre veľké spoločnosti pre­dá­va­júce pro­te­ínové ty­činky. Po roku 2010 firma sle­do­vala priam ra­ke­tový ná­rast tr­žieb. Sved­čia o tom aj vý­sledky spo­loč­nosti na fi­nanč­nom por­táli Fins­tat.

Firme Max Sport s r.o. v roku 2017 tržby na­rástli o 13 % na 9,180 mil. €. V za­hra­ničí si pro­dukty ši­kov­ných Slo­vá­kov ce­nia nie len bežní spot­re­bi­te­lia, ale aj od­borná ve­rej­nosť. Max Sport má na svo­jom konte 5 oce­není z najp­res­tíž­nej­šej po­tra­vi­nár­skej vý­stavy sveta, SIAL Pa­ris, či z du­baj­ského veľ­trhu Gul­food Awards.

Úspech vďaka rých­lej adap­tá­cii

Ma­ji­te­lia spo­loč­nosti si dobre uve­do­mujú rast ka­te­gó­rie „raw“ pre spot­re­bi­te­ľov, ktorí tr­pia po­tra­vi­no­vými aler­giami, alebo sa za­me­ria­vajú na ve­ge­ta­rián­sku či ve­gán­sku stravu. V za­čiat­koch pri­tom s vý­ro­bou ta­ké­hoto typu vý­rob­kov vô­bec ne­po­čí­tali. Dnes si ich raw ty­činky ku­puje každý de­siaty zá­kaz­ník. „Keby mi nie­kto v mi­nu­losti po­ve­dal, že si bu­dem po­chut­ná­vať na ty­činke bez lepku, mlieka, pri­da­ného cukru či čo­ko­lády, asi by som mu ne­ve­ril,“ kon­šta­tuje je­den z ma­ji­te­ľov firmy.

Expan­zia vďaka zisku šted­rého ka­pi­tálu

V roku 2015 tento slo­ven­ský vý­robca pro­te­íno­vých ty­či­niek zís­kal ka­pi­tá­lovú in­jek­ciu od pre­važne ener­ge­tic­kej spo­loč­nosti ja­nom a in­ves­tič­ného fondu Je­re­mie. In­ves­tori za ba­lík 850-ti­síc eur zís­kali vo firme mi­no­ritu.

„Zau­jalo nás, že Max Sport vo svo­jich pro­duk­toch upred­nost­ňuje in­gre­dien­cie z eko­lo­gic­kého hos­po­dár­stva a mi­ni­ma­li­zuje, ba do­konca vy­lu­čuje po­u­ží­va­nie bie­leho cukru, kon­zer­van­tov a rôz­nych che­mic­kých adi­tív. In­ves­to­va­nie do tejto spo­loč­nosti nám umož­nilo roz­ší­riť naše ak­ti­vity v sú­lade s kom­plex­nou kon­cep­ciou sku­piny ja­nom, ktorá sa za­me­riava na vý­robu ze­le­nej ener­gie z ob­no­vi­teľ­ných zdro­jov, elek­tro­mo­bi­li­tou,“ ho­vorí ko­na­teľka Ja­nomu Ka­ta­rína Miš­kov­ská pre Trend.

O úspe­chu firmy veľa pre­zrá­dzajú aj do­sia­hnuté vý­sledky a čísla

V mi­nu­lom roku firma Max Sport pre­dala až 1 000 000 kg zdra­vých snac­kov na Slo­ven­sku, v Česku a v ďal­ších 38 kra­ji­nách sveta. Čo sa týka Slo­ven­ska, išlo o pre­daj pri­bližne 300 000 kg zdra­vých pro­duk­tov. 40% z ce­lo­sve­to­vého pre­daja spo­loč­nosti dnes tvo­ria pro­te­ínové ty­činky. „Za rok 2017 sme pre­dali až 400 000 kg pro­te­íno­vých ty­či­niek. Keď si pred­sta­víte, že je to ako po­sta­viť vedľa seba 80 slo­nov, je to ne­uve­ri­teľné,“ hod­notí vý­sledky Pe­ter Ku­lich, je­den z ma­ji­te­ľov firmy Max Sport.

Spo­me­dzi prí­chutí podľa ma­ji­te­ľov stále ví­ťazí kla­sická va­nilka a na­sle­duje čo­ko­lá­dová prí­chuť. Ve­ria však, že no­vým hi­tom za rok 2018 bude ka­ra­mel. Tak­tiež chys­tajú aj via­ceré pro­duk­tové no­vinky a vstup do úplne no­vej ka­te­gó­rie sla­ných snac­kov.

Re­cept na úspech Max Sportu od­ha­lil ko­na­teľ Pe­ter Ku­lich: „Od sa­mého za­čiatku sme spolu s Mar­ti­nom Po­led­nom vy­slo­vení srd­ciari. V pr­vých ro­koch pod­ni­ka­nia sme ne­rie­šili žiadne so­fis­ti­ko­vané plány, ale každý je­den pra­covný deň sme ma­kali na­plno a naj­lep­šie, ako sme do­ká­zali.“

Oficiálny zdroj: https://www.startitup.sk/slovaci-s-ich-proteinovymi-tycinkami-dobyli-svet-ich-trzby-dosahuju-niekolko-milionov-eur/