Vibrodiagnostika ako prevencia poškodenia zariadení

vibro_3

Preventívnou údržbou a pravidelným meraním sledovaných veličín na MVE môžeme kontrolovať aktuálny stav jednotlivých zariadení a predísť tak prípadným poruchám. Jednou z takýchto metód merania je vibrodiagnostika, ktorou meriame chvenie dôležitých rotačných zariadení, ktoré v prevádzke vyvoláva chvenie.

Meranie vibrodiagnostiky delíme podľa spôsobu merania do dvoch skupín:

Kontinuálne merania, ktoré charakterizuje aktuálny stav chvenia jednotlivých zariadení v priebehu prevádzky za účelom diagnostiky bezporuchového stavu rotujúcich častí. V praxi sa bežne stretávame napr. so zachytením odpadu na lopatke turbíny, ktorý nesúmerným zaťažením vytvára vyššie hodnoty vibrácií. Aby sme predchádzali skracovaniu životnosti týchto namáhaných zariadení, analyzujeme nárast hodnoty vibrácií a uskutočňujeme patričné opatrenia.

Preventívne – periodické merania bežne vykonávame minimálne jedenkrát do roka za účelom zistenia detailného stavu jednotlivých komponentov. Najsledovanejším rotačným komponentom na našich elektrárňach (MVE Hričov a MVE Kočkovce) je prevodovka. Na obrázku môžete vidieť kruhovú diagnostiku CTA – posúdenie záberu zubov prevodovky. Z historických dát tohto merania vyhodnocujeme úroveň opotrebenia a predpokladáme životnosť jednotlivých komponentov.

kruhová diagnostika_CTA

Vďaka týmto pravidelným meraniam vibrácií diagnostikujeme nielen stav ložísk a prevodovky, ale aj všetkých rotujúcich častí, čím predchádzame znižovaniu životnosti.